Generelle forretningsbetingelser for Rethink Event v/Randel

 

1. Kontrakten

Nærværende forretningsbetingelser er gældende i ethvert aftaleforhold mellem Rethink Event v/Randel og arrangøren medmindre andet er særskilt aftalt og fremgår af skriftlig aftale mellem parterne. Ved arrangøren skal forstås den aftalepart, der rekvirerer Rethink Event v/Randel til en opgave. Ved ordrebekræftelse skal forstås den mellem Rethink Event v/Randel og arrangøren indgåede aftale, som efter endeligt indgået aftale bliver bekræftet skriftligt af Rethink Event v/Randel ved fremsendelse af ordrebekræftelse. Ved optrædende skal forstås de kunstnere, foredragsholdere eller andre eksterne bookede, som er hyret af Rethink Event v/Randel til arrangementet. I forholdet mellem Rethink Event v/Randel og arrangøren gælder, ud over forretningsbetingelserne, alene det i ordrebekræftelsen anførte. Enhver ændring eller tilføjelse til ordrebekræftelsen skal ske skriftligt.

2. Reklamation

Arrangøren er forpligtet til at kontrollere oplysningerne i ordrebekræftelsen og straks gøre skriftlige indsigelser mod evt. fejl heri. Enhver reklamation over det i ordrebekræftelsen anførte, skal være Rethink Event v/Randel i hænde senest 8 dage efter datoen anført i ordrebekræftelsen. Enhver senere reklamation vil være at betragte som fremsat for sent.

3. Arrangørens forpligtelser

Arrangøren er forpligtet til:

 • At indhente enhver nødvendig tilladelse til gennemførelse af det aftalte arrangement, herunder fra offentlige myndigheder såvel som fra private.
 • At sørge for, at der under hele arrangementet, samt under klargøring, opsætning og nedtagning, forefindes en person med den nødvendige tekniske kunnen til opstilling, gennemførelse og nedtagning af arrangementet. Personen skal have fuld adgang til, og være i stand til at betjene, stedets tekniske installationer, herunder strømforsyning, teknikskabe, alarmer, mv.
 • At påse, at der ikke findes restriktioner mht. lydstyrke, idet de optrædende dog tilpasser lydstyrken til lokalet.
 • At betale evt. ophavsretlige afgifter, herunder eventuel Koda/Grammex eller lignende privatretlige rettighedshavere samt evt. offentlige udgifter.
 • Ikke at foretage eller foranledige lyd- eller billedoptagelser til andet end privat brug og i så tilfælde kun mod de optrædendes accept.

4. Anvendelse af Rethink Event v/Randels eller optrædendes udstyr mv.

Lyd-/lysanlæg mv. opstillet af Rethink Event v/Randel eller de optrædende må ikke anvendes af arrangøren uden forudgående skriftlig aftale.

5. Afbestillingsbetingelser

Ved aftalens indgåelse er denne bindende i sin helhed. Aflyser eller afbestiller arrangøren arrangementet er denne erstatningsansvarlig overfor Rethink Event v/Randel efter dansk rets almindelige regler, men skal som minimum betale følgende:

 • Ved afbestilling tidligere end 8 uger før arrangementet betales 50% af det samlede kontraktbeløb.
 • Ved afbestilling tidligere end 4 uger før arrangementet betales 75% af det samlede kontraktbeløb.
 • Ved afbestilling 4 uger før arrangementet eller senere betales 100% af det samlede kontraktbeløb. Såfremt en aftale vedrører gennemførelse af mere end 1 arrangement, gælder bestemmelserne om afbestilling i forhold til det arrangement der afholdes først. Der skal dog betales kompensation i forhold til den samlede aftales pris. Enhver ændring i forhold til det i ordrebekræftelsen anførte betragtes som afbestilling og evt. genbookning.

Aflysning på baggrund af pandemier og lignende:
Såfremt arrangementet eller aftalen ikke kan gennemføres som følge af COVID-19, anden pandemi, epidemi eller som følge af konsekvenser afledt af nævnte forhold, er arrangøren/kunden forpligtet til at dække omkostninger forbundet med kontraktophævelsen, som leverandøren ikke kan afværge. Leverandøren vedkender dog, at tabet ved kontraktophævelse maksimalt udgør 100% af kontraktsummen, efter alle muligheder for at begrænse tabet er afsøgt. Parterne skal så vidt muligt dokumentere, at de hver især har iagttaget deres tabsbegrænsning forpligtelse.

6. Rethink Event v/Randels ret til hel eller delvis annullering af kontrakten

I nedenstående tilfælde er Rethink Event v/Randel berettiget til at annullere kontrakten helt eller delvist:

 • I tilfælde af sygdom eller dødsfald hos en af de optrædende eller dennes familie.
 • Såfremt den/de optrædende hyres til et TV-arrangement på en landsdækkende TV-station.
 • I tilfælde af, at Rethink Event v/Randel anser arrangementet for uforsvarligt at gennemføre.
 • I tilfælde af offentlige forbud eller påbud, fogedforbud eller lignende.

Ved annullering af kontrakten er arrangøren indforstået med, at Rethink Event v/Randel ikke kan gøres ansvarlig for arrangørens eller dennes gæsters eller samarbejdspartneres tab af enhver art. Arrangøren accepterer at friholde Rethink Event v/Randel for ethvert krav fra 3. person i denne anledning. Rethink Event v/Randel er i tilfælde af annullering af kontrakten berettiget til honorar for allerede udført arbejde Den/de optrædende er endvidere berettiget til at undlade at optræde, såfremt arrangøren ikke opfylder sine forpligtelser, jf. pkt. 3 ovenfor eller hvis de på anden måde forhindres i at udføre deres optræden på forsvarlig vis. I sådanne tilfælde er Rethink Event v/Randel berettiget til det fulde kontraktbeløb.

7. Ansvarsfraskrivelser

Rethink Event v/Randel kan ikke drages til ansvar for de optrædendes handlinger, undladelser, kontraktbrud eller forsinkelser. Arrangøren må derfor henholde sig til den/de optrædende. Arrangøren er indforstået med, at Rethink Event v/Randel ikke kan drages til ansvar for ethvert krav, enhver skade eller enhver udgift, som måtte opstå direkte eller indirekte i forbindelse med arrangementets gennemførelse. Rethink Event v/Randel er alene ansvarlig for skade, fejl eller forsømmelser, som beviseligt kan henføres til Rethink Event v/Randel. Dog kan arrangørens krav på erstatning aldrig overstige aftalebeløbet for arrangementet anført i ordrebekræftelsen. Rethink Event v/Randel fraskriver sig ethvert ansvar for forhold, der indtræffer og som ligger uden for Rethink Event v/Randels rådighed, herunder force majeure, brand, ildsvåde, strejke, lock-out, handelshindringer, politiske hindringer, råstofmangel, oversvømmelser, skybrud, snestorm eller ethvert ikke blot usædvanligt, men tillige ikke-forventeligt vejrforhold, naturkatastrofer, terror, uventede prisstigninger på over 3%, samt ethvert andet force majeure lignende forhold. Dette gælder også såfremt disse forhold indtræffer for Rethink Event v/Randels leverandører, optrædende eller andre samarbejdspartnere.

8. Forsikringsforhold

Arrangøren er ansvarlig for at tegne relevante forsikringer til at dække skader forvoldt af arrangøren eller dennes gæster på udstyr/personale mv. fra Rethink Event v/Randel eller dennes samarbejdspartnere, de optrædende eller andre, der har adgang til arrangementet. Personale og optrædende udsendt af Rethink Event v/Randel har ansvaret for at tegne relevante forsikringer til dækning af eventuelle skader, der forvoldes af dem.

9. Betalingsbetingelser

Ved ordrebekræftelse fremsendes faktura på betaling af depositum udgørende minimum 20% af kontraktbeløbet. Beløbet refunderes ikke i tilfælde af aflysning. Der faktureres derefter i henhold til afbestillingsbetingelserne. Betaling forfalder som udgangspunkt med 8 dages betalingsfrist. Der beregnes renter på 2% pr. måned ved betaling efter forfaldstid.

10. Lovvalg og Værneting

Enhver tvist mellem Rethink Event v/Randel og arrangøren skal afgøres efter dansk ret med Retten i Århus som værneting.

Rethink Event v/Randel. Hveensgade 1, 3. sal, 8000 Aarhus C – www.rethinkevent.dk – info@rethinkevent.dk – CVR nr. 3512 4616

Kontakt

Rethink Event

+45 27 12 61 39
info@rethinkevent.dk

CVR-NR: 35124616

Hveensgade 1, 3. sal
8000 Aarhus C